ipad-718411_1920

Meldunek przez Internet

Dodano: styczeń 5, 2018 Kategoria: Wszystkie wpisy Autor:

1 grudnia 2017 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności, która z dniem 1 stycznia 2018 r. spowodowała uchylenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy w Polsce oraz wprowadziła możliwość zameldowania się za pośrednictwem Internetu. O różnego rodzaju ułatwieniach związanych z korzystaniem z usług ofertowanych przez administrację publiczną, związanych z udostępnianiem obywatelom nawet mobilnych form kontaktu z urzędem, pisaliśmy tutaj.

Obowiązek meldunkowy

Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji gromadzenie danych o miejscu zamieszkania funkcjonuje w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, m.in. Finlandii, Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Holandii, czy Niemczech. Dotychczas planowane zniesienie obowiązku meldunkowego miało na celu przyznanie obywatelom Polski i państw członkowskich Unii Europejskiej, przebywającym w lokalu dłużej niż trzy miesiące prawa zgłoszenia adresu, pod którym aktualnie przebywają. Pozostawienie obowiązku meldunkowego w mocy tłumaczy się kluczową rolą jaką odgrywa gromadzenie danych o miejscu zamieszkania dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Podkreśla się, że jest to przede wszystkim istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, czy załatwiania spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym, takich jak emerytury, renty, itp. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia także, że z utrzymania obowiązku meldunkowego w mocy płyną również pewne korzyści dla obywateli m.in. łatwiejsze głosowanie w wyborach, a sama informacja o liczbie i strukturze mieszkańców pozwala też na planowanie usług publicznych i komunalnych, np. takich jak zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej, a także planowanie finansowania tych usług i innych zadań państwa wobec obywateli.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

E-meldunek

Od 1 stycznia 2018 r. można skorzystać z możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Usługa e-meldunku została uruchomiona przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umożliwia ona zameldowanie się za pośrednictwem Internetu zarówno na pobyt stały, pobyt czasowy, przemeldowanie oraz zameldowanie lub przemeldowanie osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz – działając jako pełnomocnik – innej osoby. Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu ma każda osoba, która posiada profil zaufany (eGo) albo certyfikat kwalifikowany, które pozwalają potwierdzić tożsamość składającego formularz meldunkowy przez Internet. Aby skorzystać z e-usługi należy wejść na stronę internetową www.obywatel.gov.pl, a następnie wybrać interesującą usługę związaną z czynnością meldunkową i potwierdzić swoją tożsamość. E-meldunek dostępny jest nie tylko w godzinach pracy stacjonarnego urzędu, ale także poza nimi.  Co więcej, za obywatela polskiego, którego dziecko urodziło się w Polsce, czynności meldunkowych z urzędu dokona urzędnik stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka.

Przygotuj odpowiednie dokumenty

e-Usługa zameldowania wymaga dołączenia do elektrycznego formularza meldunkowego określonych dokumentów elektronicznych lub ich cyfrowych odwzorowań (np. skan):

  1. osoba, która jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować powinna dołączyć umowę cywilnoprawną odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, właściwą decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu;
  2. osoba, która nie jest właścicielem i nie ma innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować powinna dołączyć jeden z następujących dokumentów : oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania potwierdzające pobyt osoby w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu. Jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika konieczne jest także dołączenie stosownego upoważnienia.

Gdzie trafi elektroniczny wniosek?

Składany w formie elektronicznej wniosek automatycznie trafia do właściwego miejscowego urzędu, odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego. Urząd zostaje machinalnie wybrany na podstawie wprowadzonego do formularza nowego adresu zameldowania. Jeśli do elektronicznego formularza zostaną dołączone wszystkie wymagane dokumenty osoba zostanie zameldowana od razu po przyjęciu zgłoszenia przez właściwy urząd. Jeśli do formularza zostaną załączone skany wymaganych dokumentów, urzędnik zajmujący się rejestracją może poprosić o ich oryginały, a zameldowanie nastąpi dopiero po wyjaśnieniu wszystkich ewentualnych wątpliwości. Każdy, kto posiada profil zaufany (eGo) może także samodzielnie sprawdzić, czy został zameldowany za pośrednictwem wskazanej wyżej strony internetowej.

Opłata tylko za zaświadczenie o meldunku czasowym

Usługa zameldowania oraz wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały są bezpłatne. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu kosztuje 17 zł. Zaświadczenie może zostać, zgodnie z wyborem wnioskodawcy, odebrane osobiście we właściwym urzędzie, bądź też może zostać przesłane w wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy lub też tradycyjną przesyłką pocztową.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

ipad-718411_1920

Meldunek przez Internet

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej