odo

Nowości ciąg dalszy – projekt przepisów o ochronie danych osobowych cz. 2

W ostatnim poście opisaliśmy pierwszą część zmian, jaką Ministerstwo Cyfryzacji zaplanowało w ramach projektu nowej ustawy o ochronie danych. Dziś przedstawiamy kolejne nowości przewidziane w projekcie.

Kontrola przestrzegania przepisów na nowych zasadach?

W projekcie ustalono także zasady prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych. Tak jak i dziś, na gruncie nowych przepisów Prezes Urzędu będzie miał możliwość prowadzenia kontroli zgodnie z planem albo poza planem kontroli, na podstawie uzyskanych przez organ informacji czy też przeprowadzonych analiz. Kontrola będzie mogła być prowadzona przez „kontrolującego” – upoważnionego pracownika biura Prezesa UODO (jak już wskazywaliśmy, nie będzie to już inspektor). Uprawnienia kontrolującego ukształtowane są podobnie do tych, przewidzianych przez obecnie obowiązującą ustawę. Zgodnie z projektem, postępowanie kontrolne nie będzie mogło trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

Administracyjne kary pieniężne też są w projekcie

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji odnosi się także do administracyjnych kar pieniężnych, które będą mogły być nakładane przez Prezesa UODO.

Jeżeli na administratora lub procesora nałożona zostanie kara, będzie musiał ją zapłacić w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na wniesienie skargi na decyzję organu nadzorczego albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego. W projekcie przewidziano, istotną biorąc pod uwagę wysokość kar, możliwość złożenia wniosku o rozłożenie kary na raty albo odroczenia terminu jej uiszczenia ze względu na ważny interes wnioskodawcy.

Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało także w projekcie wyłączenie możliwości nakładania kar pieniężnych na organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe oraz ograniczenie wysokości nakładanych kar do maksymalnie 100 000 zł w przypadku: ZUS, KRUS, NFZ, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, PAN, uczelni publicznych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Przyszłość ABI

Ustawa w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji odnosi się także do inspektora ochrony danych osobowych. Administrator i podmiot przetwarzający, którzy powołają inspektora będą musieli poinformować o tym Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora. Projekt przewiduje także termin przejściowy dla obecnych ABI. Osoby, które 24 maja 2018 roku będą pełniły funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji, będą uznawane za pełniące funkcję inspektorów ochrony danych do 1 września 2018 roku. W tym czasie, administrator i podmiot przetwarzający będą musieli poinformować Prezes3a UODO o tym, że ABI nie będzie pełnił funkcji inspektora albo też, że taką funkcję zdecydowali się mu powierzyć.

Na razie, bez przepisów zmieniających

Projekt Ministerstwa nie został opublikowany w pełnej wersji. Nie wiemy jeszcze m.in., jakie przepisy zmieniające mają znaleźć się w nowej ustawie. Ta informacja jest istotna, ponieważ może dać obraz tego, jak wyglądać będzie szeroko rozumiana przestrzeń prawna z zakresu ochrony danych osobowych. W przepisach zmieniających dojść może np. do uchylenia przepisów sektorowych sprzecznych z rozporządzeniem ogólnym lub też do wprowadzenia nowych przepisów w ustawach sektorowych, zapewniających ich zgodność z nowymi regulacjami.
Przypominamy, że projekt ustawy dostępny jest tu.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Katarzyna Witkowska-Nowakowska
Prawnik
katarzyna.witkowska@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej